26
ZÁŘ

Kauce u nájmů bytu není povinná DÍL 2. - pokračování

...pokračování

Nutno podotknout, že výše kauce nepředstavuje jedinou změnu zavedenou novým občanským zákoníkem. Zatímco dříve byl pronajímatel povinen peněžní prostředky držet na zvláštním účtu u banky, nová právní úprava takovou povinnost nestanoví. Neujednají-li si proto strany výslovný zákaz dispozici se složenou kaucí smluvně, není pronajímatel v nakládání s ní jakkoli omezen. Neobezřetným nájemcům se proto může stát, že pronajímatel jimi poskytnuté peněžní prostředky utratí a po skončení nájmu nebude mít na jejich vrácení.

Nejen z tohoto důvodu se vyplatí věnovat dostatečnou pozornost znění návrhu nájemní smlouvy předložené pronajímatelem. Další riziko představuje aktuální velmi široké oprávnění pronajímatele k použití kauce. Dle zákona slouží kauce jako jistota ve vztahu k úhradám nájemného a dalších povinností vyplývajících z nájmu. Pronajímatel je tak oprávněn použít kauci při vzniku jakékoli pohledávky za nájemcem, tj. např. při zmiňovaném prodlení nájemce s úhradou nájmu nebo záloh na služby, při pohledávce na náhradu škody způsobené nájemcem nebo při pohledávce na úhradu nákladů na běžnou údržbu bytu. Tím, kdo rozhoduje o existenci pohledávky nájemce, je nicméně pronajímatel. Nájemci se proto může jednoduše stát, že pronajímatel dospěje k závěru o tom, že nájemce byt poškodil, aniž by disponoval patřičnými důkazy, a použije kauci k úhradě jeho údajné pohledávky na náhradu škody. V takové situaci by pak bylo na nájemci, aby se proti neoprávněnému použití svých peněžních prostředků bránil. Nájemcům lze proto doporučit sjednání omezení použití kauce jen na případy soudem přiznaných a vykonatelných pohledávek nebo pohledávek výslovně uznaných nájemcem, jak tomu bylo v předchozí právní úpravě.

Pokud jde o vracení kauce, je úprava v novém občanském zákoníku naopak pro nájemce výhodnější než ustanovení předchozího zákona. Zatímco dříve měl pronajímatel čas s vracením kauce až do uplynutí jednoho měsíce po vyklizení a předání bytu, dle § 2254 odst. 2 NOZ musí kauci vrátit již při skončení nájmu, tj. neprodleně po uplynutí výpovědní doby. Lze proto předpokládat, že se pronajímatelé budou snažit tuto lhůtu obejít smluvním ujednáním v nájemní smlouvě. Není-li však takové ujednání ve prospěch nájemce, o čemž lze vskutku pochybovat, nelze k němu přihlížet. Nájemcům lze proto doporučit, aby na vrácení kauce ke dni skončení nájmu trvali.            

....konec

www.chytryradce.cz                         

 

Zpět na blog